Όροι συμμετοχήςΟι Υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους (π.χ. ενσωμάτωση σελίδων της υπηρεσίας μέσα σε Frames). Η Hellas casting παρέχει την Υπηρεσία "ΌΠΩΣ ΈΧΕΙ" και χωρίς καμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες σκοπούμενες ή μη, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση της.
Ο Χρήστης υποχρεούται 1) να δηλώνει τα αληθινά, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, όπως αυτά ζητούνται κάθε φορά κατά τη χρήση της κάθε Υπηρεσίας, 2) να ενημερώνει άμεσα για κάθε αλλαγή στοιχείων και να παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την απρόσκοπτη παροχή της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν μεταπωλούνται ούτε κοινοποιούνται ελεύθερα σε τρίτους, αλλά το Hellas casting διατηρεί το δικαίωμα λήψης όποιων μέτρων (π.χ. προσωρινή μόνιμη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, κλπ.) κριθούν αναγκαία κατά όσων χρησιμοποιούν την υπηρεσία με ψευδή στοιχεία.
Κάθε Χρήστης δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία με τη συγκατάθεσή του και γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το Ν. 2472/97, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του σχέσης με το Hellas casting. To Hellas casting χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εκπλήρωση και παροχή των υπηρεσιών της και την εξασφάλιση επικοινωνίας με τους Χρήστες. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου, δύνανται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την παροχή της Υπηρεσίας καθώς και δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτημάτος τους. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.
Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το Hellas casting δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει.

To Hellas casting στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του Internet ως μέσου επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και σε περίπτωση κατάχρησης της (π.χ. για λόγους δυσφήμησης, παραβίασης κανόνων δικαίου ή των χρηστών ηθών, αστεϊσμού, λιβελογραφίας κ.λπ.) το Hellas casting έχει δικαίωμα οριστικής διαγραφής του Χρήστη και απαγόρευσης στο εξής της χρήσης ορισμένης Υπηρεσίας από αυτόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Ο χρήστης δεν επιτρέπεται: να διαθέτει μέσω ορισμένης Υπηρεσίας περιεχόμενο που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει κανόνες δικαίου (π.χ. παράνομο, συκοφαντικό, απειλές, καταχρηστικό, δυσφημηστικό, ρατσιστικό), να διαθέτει περιεχόμενο του οποίου δεν έχει νομίμο δικαίωμα χρήσης, να διενεργεί πράξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο  της Hellas casting (π.χ. μαζική  αποστολή μηνυημάτων, spamming, κλπ) ή την πρόκληση ανεπιθύμητων  παρεμβολών στην Υπηρεσία ή στο Δίκτυο. Να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία ή κωδικούς που δύνανται να  προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού, να συλλέγει και συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους Χρήστες, να προωθεί και διαφημίζει προιόντα ή υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Hellas casting.

Σε καμία περίπτωση το Hellas casting δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ) από Χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία, προιόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.
Οι σχέσεις των Χρηστών με τo Hellas casting διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τις Υπηρεσίες που τυχόν προκύψει είναι μόνο τα δικαστήρια της Αθήνας. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων διέπουν την σχέση του Hellas casting με κάθε χρήστη.